Regulamin JaAlergik.pl

Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w vodeoportalu JaAlergik.pl.

1. Konta udostępniane są bezpłatnie przez Inkubator Pomysłów Internetowych (dalej "e-Inkubator") z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 19/8, 43-300 Bielsko-Biała, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego. Warunkiem utrzymywania przez e-Inkubator założonego konta jest dokonanie przez użytkownika w terminie 14 dni od założenia konta potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w sposób wskazany przez e-Inkubator w treści e-maila wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

4. Poprzez dokonanie potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, użytkownik stwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. e-Inkubator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

6. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez e-Inkubator w celu udostępniania konta oraz w prawnie usprawiedliwionym celu e-Inkubatora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług e-Inkubatora a w szczególności videoportalu JaAlergik.pl. Administratorem danych osobowych jest e-Inkubator. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych przez e-Inkubator usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez e-Inkubator.

7. Poprzez założenie konta użytkownik otrzymuje dostęp do usług interaktywnych udostępnianych na stronach portalu JaAlergik.pl w szczególności do Forum oraz materiałów video. Szczegółowe postanowienia dotyczące świadczonych przez e-Inkubator usług interaktywnych zawierają regulaminy określające zasady świadczenia poszczególnych usług. Regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym publikowane są na stronach videoportalu JaAlergik.pl

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, e-Inkubator przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników portalu JaAlergik.pl.

10. Użytkownikowi zabrania się publikowania postów, dodawania tematów, wątków do forum o treści komercyjnej - reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych uzgodnionych z redakcją videoportalu. Zainteresowanych reklamą prosimy o zapoznanie się z warunkami i kontakt.

11. e-Inkubator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

12. e-Inkubator zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.

13. Z zastrzeżeniem zapisu punktu 9 niniejszego Regulaminu, e-Inkubator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

14. e-Inkubator jest uprawniony do zawieszenia konta użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 90 dni. Użytkownik może uruchomić zawieszone konto poprzez dokonanie logowania w każdym czasie w ciągu 90 dni po zawieszeniu konta.

15. e-Inkubator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika w przypadku, gdy: a) użytkownik nie dokonał potwierdzenia rejestracji w sposób i terminie określonym w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, b) użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu, c) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni, d) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

16. Po zamknięciu konta e-Inkubator jest uprawniona do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika zamkniętego konta.

17. e-Inkubator zapewni użytkownikom możliwość zamknięcia założonych przez nich kont, w tym, w przypadku braku zgody użytkownika na zmiany w niniejszym Regulaminie.

18. e-Inkubator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania bezpłatnych kont w przypadku zmiany strategii w zakresie prowadzenia serwisu kont. O zamiarze zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont e-Inkubator poinformuje Użytkowników z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

19. e-Inkubator zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach videoportalu JaAlergik.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania przez użytkownika konta niezgodnie z postanowieniami prawa lub niniejszego Regulaminu.

20. e-Inkubator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont. e-Inkubator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania kont.

21. Reklamacje dotyczące udostępniania kont należy składać pocztą elektroniczną na adres redakcja@jaalergik.pl, lub pisemnie na adres e-Inkubatora podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

22. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności użytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie portalu JaAlergik.pl pod adresem http://www.jaalergik.pl/index.php?show=strona&id=27

23. e-Inkubator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu e-Inkubator powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podane przy zakładaniu konta, przed wejściem w życie zmian.

24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 marca 2009 roku.